Zacco - Patent rights | Copyright & Trademarks | Cybersecurity
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow
Om oss

ÅPENHETSLOVEN
Zacco Norway AS

1.    Om Zacco

Zacco Norway AS («Zacco») er en moderne, full-service IP-virksomhet som tilbyr et 360 °-perspektiv på immaterielle verdier: fra innlevering av patentsøknader, varemerkeregistrering og designbeskyttelse til programvareutvikling, beskyttelse av digital brands, cyber security, porteføljestyring og IP-strategier i den moderne økonomien.

Zacco er datterselskapet til Zacco A/S, som har base og tilhold i Danmark. Styret i Zacco består av styreformann, nestformann, et styremedlem og to ansattrepresentanter. Styret i Zacco er ansvarlig for etterlevelse av åpenhetsloven.

Zacco hadde i 2022 en omsetning og balansesum som innebærer at Zacco anses som «større virksomhet» som er underlagt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), jf. § 3 første ledd bokstav a).

2.    Interne forhold

I henhold til åpenhetsloven skal det redegjøres for virksomhetens arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i interne rutiner og retningslinje samt varslingskanaler og klagemekanismer som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser.

Zacco har implementert følgende rutiner og retningslinjer for å sikre etterlevelse av åpenhetsloven:

  • Zacco har etablert en erklæring for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter, som definert i internasjonale konvensjoner som FNs menneskerettighetserklæringer og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.
  • Policy for kartlegging og håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Retningslinjer for sikre Zaccos etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for ansatte.
  • Retningslinjer for å sikre at leverandører Zacco benytter for å levere tjenester etterlever grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Zacco har benyttet et selvevalueringsverktøy (ansvarlighetskompasset) utarbeidet av OECD som gir et oversiktsbilde av i hvilken grad Zacco etterlever OECDs retningslinjer.

Zacco har gjort en intern risikovurdering basert på relevante spørsmål fra ansvarlighetskompasset. Vurderingen viser at Zacco har generelt lav risiko for ikke å etterleve OECDs retningslinjer.  

3.    Leverandørforhold

I henhold til åpenhetsloven skal Zacco redegjøre for aktsomhetsvurderinger av selskapets leverandørkjede. Dette avsnittet gir en redegjørelse av våre leverandører, kartlegging og risikovurdering, samt hvilke risikoområder som krever videre oppfølgning.

Kartlegging av leverandører

De varer og tjenester som Zacco kjøper inn i forbindelse med leveranse av tjenester er innen følgende kategorier:

  • IT varer og tjenester
  • HR tjenester innen lønnsutbetaling og medarbeiderundersøkelser
  • Leie av kontorlokaler, inkludert renhold og håndverkertjenester
  • Kantine og matleveranser

Gjennomgang og kartlegging av leverandører viser at Zacco har omtrent xx leverandører, hvorav IT varer og tjenester utgjør hovedvekten.

Risikovurdering

Zacco har gjennomført risikovurderingen for relevante avtaler. Avtalene ble risikovurdert i henhold til landrisiko, produktrisiko og tjenesterisiko.


Leverandøroppfølging

De viktigste områdene for Zacco å følge opp er kantinetjenester og mat, samt IT tjenester.

På bakgrunn i risikovurderingen har vi bedt leverandører med medium risk redegjøre for hvordan de håndterer sine aktuelle risikoområder.

Dersom leverandørene ikke i tilstrekkelig grad kan redegjøre for håndtering av sine risikoområder, vil Zacco følge opp for å begrense/stanse risiko for negative konsekvenser.

4.    Informasjon

Varsling, spørsmål eller forespørsler om informasjon knyttet til denne rapporten eller håndtering av kravene i åpenhetsloven kan rettes til info@zacco.com

5.    Veien videre

Zacco vil fremover fortsette sitt arbeid med økt fokus på å sikre etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til kravene i Åpenhetsloven.

KONTAKT OSS

Snakk med oss om dine skjulte eiendeler

IP360

Fremtiden til immaterielle rettigheter