Utarbeidelse av patentsøknad - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Utarbeidelse av patentsøknad

Moderne patentsøknader utarbeidet av erfarne patentrådgivere

Har du utviklet en teknisk løsning som du vil beskytte mot konkurrentene? Da kan et patent være et verdifullt innovasjonsaktivum for å beskytte oppfinnelsen din. Utforming og innlevering av en patentsøknad er en vesentlig milepæl på veien mot å patentere en idé eller et produkt som hvis den blir innvilget, vil gi deg enerett til oppfinnelsen din, og kan hindre andre i å lage, selge eller bruke den uten din tillatelse. Mange av våre patentrådgivere er autoriserte European Patent Attorneys og har en bred forståelse av de juridiske kravene og den underliggende tekniske ekspertisen. De hjelper deg å unngå kostbare fallgruver som feilaktige krav eller en utilstrekkelig beskrivelse kan føre til.

Tre grunnleggende kriterier for patenterbarhet

For at oppfinnelsen skal være patenterbar, må den:

 • Være ny. Den skal ikke være kjent for offentligheten noe sted i verden før søknadens innleveringsdag.
 • Ha oppfinnelseshøyde. Den må ikke være åpenbar for en fagperson innen området på datoen for innlevering av patentsøknaden.
 • Være i stand til industriell utnyttelse.  Den må være industrielt anvendbar.

Hvordan søke patent

For å få et patent, må du sende inn en patentsøknad til en nasjonal eller overnasjonal patentmyndighet. Patentsøknaden må inneholde ett eller flere krav som definerer oppfinnelsen din. Disse kravene bestemmer omfanget av patentbeskyttelsen, og bygger grunnlaget for å forsvare seg mot potensielle rettsaker.

Etter innlevering av patentsøknaden vil patentmyndigheten utføre et nyhetssøk og undersøke oppfinnelsen din for å vurdere kriteriene som er nevnt over. Basert på denne undersøkelsen og på profesjonelle argumenter som svar på alle uttalelser, vurderes det om patentet ditt kan innvilges. Våre dyktige patentrådgivere har bred erfaring med å adressere alle former for mulige innvendinger, og vil kommunisere med patentmyndighetene for å oppnå best mulig utfall og beskyttelsesomfang for oppfinnelsen. Patentsøknadsprosessen og den etterfølgende fasen med patentbehandling, avviker avhengig av jurisdiksjonen(e) du søker beskyttelse ved. Zacco har etablert et stort nettverk av klarerte utenlandske agenter som vil kunne handle på dine vegne i land der vi ikke har direkte lokal representasjon.

For Europa kan du velge å levere inn søknaden i Det europeiske patentverket (EPO) og validere den for EPC-medlemslandene som blant annet Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia. Vær oppmerksom på at det europeiske systemet er i ferde med å endres, og at den potensielle overgangen til et enhetspatent og enhetspatentdomstolen allerede er i gang. Tanken med dette er å lage en standardbeskyttelse for patenter på tvers av deltakende EU-medlemsstater ved å sende inn en enkelt søknad til EPO. Denne utviklingen følges tett av våre europeiske patentrådgivere, for å sikre at vi er i stand til å tilby kundene våre nøyaktige og oppdaterte råd.

Grunner til å søke patent

Et patent er en investering. I tillegg til startkostnaden ved innlevering, vil det over tid oppstå ytterligere kostnader, f.eks. ved validering og/eller fornyelse av det.

Potensielle fordeler med et patent for eieren

 • Du kan stanse andre fra å kopiere oppfinnelsen din.
 • Du kan også dra nytte av patentet ditt ved å opprette en lisensavtale.
 • Du kan krysslisensiere patentrettigheter dine og få tilgang til andre patentrettigheter.
 • Du kan vise markedet at du er et innovativt selskap.
 • Du kan sikre FoU-aktivitetene og investeringene dine, og tilføre verdi for investorene dine.
 • Du kan bruke patenter i forhandlinger f.eks. i partnerskap og andre samarbeid.
 • Du kan lage «goodwill» for eksempel ved å la andre bruke teknologien din.

For nystartede bedrifter kan til og med en patentsøknad under behandling representere en verdifull potensiell ressurs når man samler inn penger eller prøver å skaffe investeringer. I mange land som for eksempel i Danmark og Sverige, kan nystartede bedrifter få økonomisk innovasjonsstøtte fra myndighetene for å finansiere en strategi for immaterielle rettigheter og for å støtte innovativ tenkning og utvikling. Dette understreker viktigheten av å beskytte innovasjon som kjernen i en bedrift.

Det er mer sannsynlig at større bedrifter ser patenter som verdibyggende eiendeler som kan kjøpes, selges eller tjene penger på flere måter. For et multinasjonalt selskap vil enkeltpatenter ofte bidra til den samlede verdien av en portefølje.

Hva du bør tenke på før du utarbeider en patentsøknad

 • Rådfør deg med din betrodde patentrådgiver om det finnes andre måter å beskytte oppfinnelsen på. Kanskje bør du supplere med et design, et varemerke eller en annen immateriell rettighet? Passer patentet inn i din overordnede IPR-strategi?
 • Vær forsiktig med enhver avsløring av oppfinnelsen din til tredjeparter før søknad, og ha nødvendige juridiske avtaler på plass hvis du trenger å vise den til andre. Når ideen din først er avslørt for offentligheten, er den ikke lenger patenterbar.
 • Vurder hvilke markeder du ønsker å være aktiv i, og undersøk din Freedom-to-Operate (handlefrihet) i dem for det oppfunne produktet eller tjenesten.

Ta kontakt med én av følgende kolleger, så hjelper vi deg med å utarbeide din patentsøknad og veilede deg gjennom søknadsprosessen!

Tilbake til alle tjenester

Snakk med oss!

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Solvår Winnie Finnanger

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Lars Henrik Stoud Platou

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Anne Merete Kvistad Haugerud

Partner
Regional Manager, Patents
Oslo

Renaud Permezel

Digital Brand Consultant
Oslo

Linda Methlie

Attorney at Law
Partner
Oslo

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney 
Oslo

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Kontakt oss